Czym jest Mediacja ?

Jest dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej– mediatora.

Celem mediacji jest stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie w postaci ugody zawartej przez strony.

Czym mediacja różni się od wyroku sądowego ?

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć sądowych tj. autorytatywnych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość.

Zasady Mediacji.

Warto wiedzieć, że postępowanie mediacyjne musi toczyć się zgodnie z określonymi zasadami, których mediatorowi złamać nie wolno i są to :

1. Dobrowolność
2. Neutralność
3. Bezstronność
4. Poufność
5. Rzetelność

Zajmujemy się przede wszystkim postępowaniami mediacyjnymi za zakresu prawa  rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

W postępowaniu mediacyjnym w zakresie prawa rodzinnego związanego z rozwodem, separacją czy też rozstaniem się,  kwestie sporne dotyczą :

- zaspokojenia potrzeb rodziny

- alimentów

- sposobów sprawowania władzy rodzicielskiej

- kontaktów z dziećmi lub innymi członkami rodziny

- spraw majątkowych, które podlegają rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację takie jak np. podział majątku wspólnego

Mediacje w sytuacjach spornych związanych z istniejącym związkiem formalnym lub nieformalnym (kontrakty małżeńskie/par) lub zawarciem związków (kontrakty przedmałżeńskie) jak również w innych istniejących relacjach pomiędzy stronami (kontrakty relacyjne), w których tematami dyskutowanymi są m.in. kwestie związane z:

- wzajemnymi relacjami, zasadami, podziałem obowiązków, ról itp.

- wychowaniem potomstwa istniejącego lub przyszłego (np. zasady wychowawcze, opieka, kwestie religijne),

- sprawami finansowymi i majątkowymi,

- kontaktami z byłymi współmałżonkami/partnerami/innymi osobami,

- opieką/kontaktami z rodzicami partnerów/małżonków,

Biorąc pod uwagę sytuację stron, w porozumieniu z nimi, decydujemy się na pracę wg wybranego modelu mediacyjnego:

• facylitatywny - mediator wspiera strony w porozumieniu stosując różnego rodzaju techniki prowadzenia spotkań, wspiera strony w wyjaśnieniu sporu, nazwaniu ich interesów, oczekiwań, propozycji, kieruje rozmową, aby poszukiwać rozwiązań na przyszłość; nie wydaje ocen, sądów. To klasyczny model mediacyjny. Ważne w tym modelu - strony są gotowe na negocjacje.

• transformatywny - mediator wspiera strony w próbie zmiany charakteru relacji, która jest wynikiem konfliktu, wzmacnia je i dąży do wzajemnego uznania, co zwiększa szansę na porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron; celem na wstępie jest transformacja relacji, a następnie dopiero rozwiązanie konkretnego sporu. W czasie takiej mediacji strony niejako uczą się umiejętności potrzebnych do rozwiązania konfliktu. Ważne w tym modelu - strony uczą się, stają się gotowe na negocjacje i mogą kontynuować mediacje w modelu facylitatywnym.